Egzaminy Cambridge English Qualifications: B2 First (FCE). C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE). Zadzwoń: 22 825 22 73
logo-akredytacja

Bon na cyfryzację

Bon na cyfryzację

logo Bon na cyfryzację 2022

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19

 

LANG LTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacji procesowych w zakresie obiegu informacji i dokumentacji oraz komunikacji kandydatów z Centrum Egzaminacyjnym LANG LTC Sp. z o.o., jak również zarządzania organizacją sesji egzaminacyjnych w wyniku zakupu usług programistycznych, co podyktowane jest koniecznością wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w warunkach pandemii COVID-19”.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację (konkurs nr 1/2021).

Krótki opis projektu

Projekt polega na wdrożeniu indywidualnie przygotowanego rozwiązania programistycznego, w wyniku którego nastąpi usprawnienie 2 procesów biznesowych realizowanych w firmie Wnioskodawcy:

1. usprawnienie procesu obiegu informacji i dokumentacji oraz precyzyjnej komunikacji między Centrum Egzaminacyjnym LANG LTC a klientami (kandydatami do certyfikacji językowej) poprzez wyeliminowanie konieczności kontaktu osobistego, co związane jest z koniecznością zmiany sposobu funkcjonowania firmy w czasie pandemii COVID-19

2. usprawnienie procesu zarządzania organizacją sesji poprzez realizację działań standaryzacyjnych w trybie on-line, w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników i współpracowników Centrum Egzaminacyjnego LANG LTC w czasie pandemii COVID-19.

W celu zrealizowania projektu Wnioskodawca zaplanował zakup usługi programistycznej, w wyniku której wytworzone zostanie indywidualnie przygotowane dla Wnioskodawcy oprogramowanie wraz z przeniesieniem na Wnioskodawcę praw autorskich do tego oprogramowania.

W wyniku realizacji projektu usprawnione zostaną 2 wskazane powyżej procesy biznesowe w ramach prowadzonej działalności związanej z kompleksową obsługą sesji egzaminacyjnych.
Wskazane zmiany procesowe mają bezpośrednie przełożenie na ograniczenie bezpośredniego kontaktu kandydatów, egzaminatorów i inwigilatorów z pracownikami centrum i automatyzację obiegu informacji oraz prowadzonej komunikacji.

Projekt jest zatem uzasadniony z punktu widzenia Wnioskodawcy, który musi dostosować model prowadzonej działalności do warunków, które zaistniały w trakcie pandemii COVID-19, aby móc skutecznie prowadzić obsługę sesji egzaminacyjnych oraz zabezpieczyć się na wypadek podobnych problemów w przyszłości.

Cele projektu

Celem projektu jest usprawnienie realizacji procesów biznesowych w firmie Wnioskodawcy, w wyniku których Wnioskodawca poprawi swoją pozycję konkurencyjną, potwierdzi swoją responsywność i umiejętność szybkiego reagowania w obliczu zmieniających się okoliczności, co jest doceniane przez klientów i partnerów biznesowych.

Wdrożone rozwiązanie ma na celu podniesie jakości obsługi swoich klientów (kandydatów), dzięki zaoferowaniu szybszego i bardziej użytecznego sposobu komunikacji i rejestracji na sesje egzaminacyjne.

Wnioskodawca zakłada, że wdrożenie rozwiązania projektowego pozwoli mu osiągnąć założone efekty w perspektywie długofalowej, co w przyszłości przełoży się na łatwiejsze pozyskanie nowych klientów i partnerów biznesowych.

W efekcie proces obsługi sesji zostanie w pełni zautomatyzowany, a tym samym będzie bardziej użyteczny i bezpieczny, co spowoduje, że więcej klientów korzystać będzie z obsługi Wnioskodawcy. To przełoży się na wzrost przychodów i poprawę pozycji rynkowej.

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu planowane jest stworzenie kompleksowej platformy do zdalnego zarządzania systemem komunikacji, rejestracji na sesje egzaminacyjne oraz zarządzania na etapie przygotowania, organizowania i przeprowadzania certyfikacji językowej.

W tym celu Wnioskodawca zaplanował zakup usług programistycznych (1 usługa kompleksowa), w wyniku których wytworzone zostanie indywidualnie przygotowane dla Wnioskodawcy oprogramowanie wraz z przeniesieniem na Wnioskodawcę praw autorskich do tego oprogramowania.

Efektem projektu będzie wdrożenie innowacji procesowej, w wyniku której usprawnione zostaną 2 procesy biznesowe realizowane w firmie Wnioskodawcy.

Przewidywane rezultaty projektu/planowane efekty

Rezultatem projektu będzie wdrożenie 1 innowacji procesowej polegającej na stworzeniu i wdrożeniu kompleksowej platformy do zdalnego zarządzania systemem komunikacji, rejestracji na sesje egzaminacyjne oraz zarządzania na etapie przygotowania, organizowania i przeprowadzania certyfikacji językowej, w wyniku której usprawnione zostaną 2 procesy biznesowe realizowane w firmie Wnioskodawcy:

1. usprawnienie procesu obiegu informacji i dokumentacji oraz precyzyjnej komunikacji między Centrum Egzaminacyjnym LANG LTC a klientami (kandydatami do certyfikacji językowej) poprzez wyeliminowanie konieczności kontaktu osobistego, co związane jest z koniecznością zmiany sposobu funkcjonowania firmy w czasie pandemii COVID-19

2. usprawnienie procesu zarządzania organizacją sesji poprzez realizację działań standaryzacyjnych w trybie on-line, w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników i współpracowników Centrum Egzaminacyjnego LANG LTC w czasie pandemii COVID-19.

Wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 156 800.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 133 280.00 PLN